Resimat®
Badanie Właściwości Lepkoelastycznych Pian

Resimat system
Rys. 1: Urządzenie testowe* Resimat służy do pomiaru relaksacji ciśnienia i kinetyki odzysku lepkoelastycznych próbek. Zestaw mechaniczny jest przeznaczony do próbek o max. długości krawędzi 100mm. * patent 10252211.1-52
  • Relaksacja ciśnienia w czasie kompresji
  • Kinetyka odzysku po zwolnieniu
  • Regulacja odkształcania za pomocą osiowania mechanicznego

Obliczenia wykonywane przez oprogramowanie RESIMAT

Wstęp
Piany lepkoelastyczne, kiedy oddziałuje na nie siła zewnętrzna (np. wskutek oddziaływania na nie wagi ludzkiego ciała),  wykazują skłonność do tzw. pełzania. Z tego względu są one powszechnie wykorzystywane do produkcji łózek i krzeseł. Resimat (Rys.1) jest urządzeniem zaprojektowanym do badania ciśnienia relaksacji pian lepkoelastycznych  i ich sprężystości.

Zastosowanie
Resimat może być stosowany do udoskonalania oraz do badania kontroli jakości pian lepkoelastycznych.  can be used for the development as well as for quality assurance testing of viscoelastic foams. Próbka o standardowych wymiarach (100x100x50mm³), położona na wybranym rodzaju nawierzchni, jest ściskana pionowo za pomocą płytki dociskowej na dowolnie. Przy określonym ściskaniu, dwa zaciski utrzymują płytkę dociskową przez pewien okres w pozycji ścisku. Proces wspomagany jest za pomocą oprogramowania RESIMAT, który oparty jest na systemie Windows. Podczas ściskania siłomierze mierzą siły sprężystości piany do formy pierwotnej. Ze względu na lepkość piany, siły maleją stopniowo wraz ze wzrostem czasu. Współczynnik sił początkowych i końcowych liczony jest i wyświetlany za pomocą oprogramowania RESIMAT. Po upływie czasu zacisku, uchwyty są otwierane, a próbka piany powraca do formy pierwotnej. Czujnik ultradźwiękowy, który znajduje się powyżej po prawej stronie w sposób ciągły rejestruje kinetykę próbki. Grubość w ujęciu krzywej czasu (Rys.2) pozwala na obserwację procesów zachodzących w momencie powracania próbki piany do jej formy pierwotnej.

Cykl Badania
Odległość powierzchni odniesienia oraz pierwotna grubość próbki są mierzone przy pomiarze zerowym. Obydwie dane będą służyć do określania odkształcenia piany. Takie parametry, jak czas ścisku i okres powracania próbki do kształtu pierwotnego, mogą być dowolnie ustalane. Po procesie ściskania i następnie powrotu do formy pierwotnej, odpowiednie dane wyświetlane są w formie graficznej na wykresie. Lepkoelastyczność i pozostałe parametry liczone na podstawie krzywych przedstawione są również na liście parametrów, łącznie z danymi wejściowymi. Lepkoelastyczność jest integralną częścią krzywej sprężystości piany do formy pierwotnej, która pokazuje przez jak długi okres czasu widoczna pozostaje powstała deformacja.

Screen Shot Resimat Kurvenvergleich
Rys. 2: Graficzne przedstawienie sił sprężystości (po lewej),relaksacji i grubości odkształcającej się próbki piany (po prawej) aż do całkowitego powrotu kształtu do formy pierwotnej. Graphical display of the restoring force (left), showing relaxation, and the thickness of a recovering sample (right), re-gaining its original shape. System RESIMAT posiada możliwość nakładania wyniki badań kilku różnych próbek piany. Measurements with different viscoelastic foams are superimposed by the software RESIMAT. “Występowanie” zostało zaznaczone kolorem żółtym.